Bioloģiskā lauksaimniecība

Būtība

Bioloģiskā lauksaimniecība ir ilgtspējīga, jo pamatojas uz dabas procesu izpratni: vispirms uz apzināšanu, ka viss, kas ir ap mums un mūsos nāk no saules, plašākā nozīmē no kosmosa enerģijas. Augi ir vienīgais dzīvības veids, kas spēj uztvert un ar zaļajām lapām fotosintēzes procesā saules enerģiju pārstrādāt organiskajās vielās.

Tikai pateicoties šai augu spējai un respektējot to, ir iespējama cilvēku, dzīvnieku u.c. organismu, ieskaitot augsnes mikroorganismus, pilnvērtīga dzīve. Pavērojot uzmanīgāk, izrādās, ka katrs augs ar kādu savu īpašību ir vajadzīgs augsnes mikro un makroorganismiem, citiem augiem, arī cilvēkam. Tiem visiem ir sava, šķiet, mērķtiecīgi paredzēta vieta harmoniskas vides veidošanā.

Dabā katram organismam, kas grasās iznīcināt citus ir paredzēta pretdarbība – augu slimībām ir antagonisti, kaitīgiem kukaiņiem ir virsparazīti u.t.t.

Metodes

Bioloģiski ražotos produktus iegūst, saimniekojot ar dabiskām bioloģiskām metodēm t.i. nelietojot ķīmiskos pesticīdus un minerālmēslus (netērē enerģiju to ražošanai, neiznīcina nezāles, kaitēkļus un sīkbūtnes ar indēm), bet veicinot auga dabisko barošanos no ūdens, gaisa un augsnes ar saules enerģijas un mikroorganismu palīdzību.
Saimniekošanas priekšnoteikums ir veselīga augsne, kas ir dabiska un dzīva vienība ar daudzveidīgu floru un faunu. Tikai veselīgā augsnē var izaudzēt veselīgus augus un iegūt veselīgu pārtiku un kas ir ne mazāk svarīgi – veselīgu lopbarību.

Ražas palielināšanai baro nevis augus, bet dažādiem paņēmieniem rosina dzīvības procesus augsnē, piemēram,

 • augsekā obligāti ieslēdz augus, kas simbiozē ar mikroorganismiem spēj slāpekli uzņemt no gaisa;
 • nodrošina sīkbūtņu barošanos, ievadot augsnē dažādu organisko masu, kā kompostus, zaļmēslojumu u.c. , kas radīti ar tiešo saules enerģiju;
 • lieto arī mikroorganismu darbību rosinošus augsnes apstrādes paņēmienus kā atkārtotu augsnes apvēršanu, vagu metodi, dziļirdināšanu u.c.
 • izmanto dabiskus preparātus augu un kompostu apstrādei, kas veicina mikroorganismu darbībā un augiem grūti uzņemamo savienojamo savienojumu augsnē pārveidošanos viegli uzņemamu savienojumu veidā;
 • neizslēdz daļu kopšanas un transporta darbu veikšanu ar zirga vilkmes palīdzību;
 • palielina saules enerģijas izmantoto daudzumu.

Vides piesārņojuma samazināšanu panāk ierobežojot mājlopu skaitu un kūtsmēslu daudzumu uz zemes platības vienību.
Dabas daudzveidības saglabāšanai BL iesaka audzēt vietējo šķirņu kultūraugus un mājdzīvniekus, jo tie atrodas vislabākajā saderībā arī ar vietējiem mikroorganismiem un dod vietējiem iedzīvotājiem vispiemērotāko pārtiku.

Vēja erozijas novēršanai un patvēruma nodrošināšanai derīgiem kukaiņiem un zvēriem laukā atstāj vai stāda atsevišķus kokus, koku grupas, aizsargjoslas.

Atsevišķi bioloģiskās lauksaimniecības novirzieni izvirza vēl papildus noteikumus, bet pamatuzdevumi ir saistoši visiem novirzieniem.

Bioloģiskās lauksaimniecības pamatuzdevumi:

 • Nodrošināt ilgspējīgu augstas kvalitātes veselīgas pārtikas ražošanu (nevis maksimālas ražas ieguvi), vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu);
 • Nodrošināt mājdzīvnieku turēšanu pēc iespējas atbilstoši to dabiskajām prasībām (kustības, gaiss, gaisma, tīrs ūdens, dabiska barības uzņemšana ganībās u.c.);
 • Bagātīgi izmantot tiešo saules enerģiju, bet taupīgi pārējos enerģijas avotus, kas tiek ņemti no zemes krājumiem, kā dažāda veida kurināmo, elektrību u.c.
 • Veselības aizsardzība – bioloģiski ražota pārtika uzlabo cilvēku veselību, samazina izdevumus valstij;
 • Ūdens un gaisa piesārņojuma samazināšana – ūdenī nenonāk pesticīdu un minerālmēslu atlikumi samazina izdevumus valstij par ūdens krātuvju attīrīšanu;
 • Rada vidi tūristu piesaistīšanai – palielina ienākumus valstij;
 • Iesaista ražošanas un izglītības sistēmās arī nelielās zemnieku saimniecības, tā mazinot bezdarbu un lauku iedzīvotāju sociālās atstumtības sajūtu.

Comments are closed.