LBLA projekti

Mācību organizēšana ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu

2019. un 2020. gadā LBLA realizēja 8 mācības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD 080219/P12.

Kopumā tika izglītoti 143 dalībnieki 4 Latvijas plānošanas reģionos.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

 

 


Baltic Organic Potato (BALTORGPOTATO)

Galvenais mērķis:
Bioloģisko kartupeļu pārtikas ražošanas ķēdē iesaistīto pušu ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšana, tādējādi sekmējot programmā iesaistītās teritorijas ilgtspēju un konkurētspēju.

est_lat_logo

Mērķi:

1. Baltijas bioloģisko kartupeļu tīkla ( BALTORGPOTATO projektā iesaistīto pušu) kapacitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot nepieciešamo atbalstu bioloģisko kartupeļu pārtikas ražošanas ķēdē iesaistītajiem kartupeļu audzētājiem, sēklaudzētājiem un pārstrādātājiem. Mērķis tiks sasniegts caur:
a) tīkla galveno speciālistu apmācību,
b) kopējās stratēģijas un rīcības plāna izstrādi,
c) kapacitātes stiprināšanā iesaistīto uzņēmumu izmantošanai paredzētas apmācību programmas un metodoloģijas izstrādi,
d)uzņēmumiem nepieciešamo izpētes iekārtu iegādi.

2. Bioloģisko kartupeļu pārtikas ražošanas ķēdē iesaistīto uzņēmumu kapacitātes stiprināšana, tādējādi veicinot bioloģisko kartupeļu ražošanas un pārstrādes kvantitātes un kvalitātes pieaugumu. Mērķis tiks sasniegts caur:
a) apmācību nodrošināšanu,
b) pieredzes apmaiņas pasākumiem projekta realizācijas teritorijā un ārpus tās,
c) kartupeļu audzētāju testēšanu un asistēšanu, palīdzot tiem bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas procesā,
d) uzņēmumu nodrošināšanu ar jaunām un uzlabotām kartupeļu šķirnēm un ražošanas tehnoloģijām,
e)sarunām ar Igaunijas valsts iestādēm, lai panāktu Eiropas Savienības (ES) subsīdiju piešķiršanu bioloģisko kartupeļu audzētājiem.

3. Bioloģisko kartupeļu ražotāju un bioloģisko kartupeļu pārstrādes produktu (cietes) atpazīstamības un atzīšanas veicināšana ES un pasaulē. Mērķis tiks sasniegts caur:
a) mājas lapu izstrādi un informācijas atjaunošanu tajās,
b) informācijas nodrošināšanu par bioloģisko kartupeļu pārtikas produktiem un to ražotājiem projektā iesaistīto partneru mājas lapās,
c) līdzdalību starptautiskajās pētniecības izstādēs,
d) publikācijām starptautiskajos pētniecības žurnālos,
e) radio un televīzijas pārraidēm.

4. Apvienot reģionālās bioloģisko kartupeļu ražošanas ķēdē un tieši vai netieši iesaistītās puses, tādējādi radot priekšnosacījumus jaunai kopīgai pētījumu iniciatīvai un pasaulē pieprasītu jaunu bioloģisko kartupeļu produktu un tehnoloģiju attīstībai. Mērķis tiks sasniegts:
a) iesaistot tīklā jaunus biznesa un pētniecības vidi pārstāvošus dalībniekus, kuru kompetencē ir bioloģiskās pārtikas un kartupeļu ražošana, pārstrāde un pētniecība,
b) stiprinot ieinteresēto pušu sadarbību, it īpaši sadarbību starp uzņēmumiem un pētniecības iestādēm,
c) konsultējoties ar uzņēmumiem vienotas stratēģijas un rīcības plāna veidošanā,
d)sniedzot un apmainoties ar informāciju par projektā iesaistīto pušu zināšanām un pieredzi,
e) izplatot „sadarbības veiksmes stāstus”, tādējādi veicinot potenciālo sadarbības partneru iesaistīšanos.

Projekta partneri:
SIA Aloja- Starkelsen(projekta galvenais partneris), Ltd. (Latvija),
Biedrība „Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”-www.culinar.lv (Latvija),
Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”- www.lbla.lv (Latvija),
Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts- www.priekuliselekcija.lv/ (Latvija),
Igaunijas Biodinamiskā asociācija,
Jõgeva laukaugu selekcijas institūts- www.sordiaretus.ee,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts- www.ei.lza.lv/.

Projekta budžets: 354 576 EUR.
Projekta darbības laiks: 01/07/2011 – 30/06/2013

Projekts “Bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšana” 2008 gads.
Projekta finansējums: Budžets- LVL 80.000, finansējums- Latvijas valsts.
Projekta mērķis: Mācību organizēšana bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes veicināšana; Konkurss bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus veicināšanai “Zaļā pēda”
Projekta nolikums:”Bioloģiskās lauksaimniecības tirgus veicināšana” 2008 gads
Sasniegtie rezultāti:

Semināri un apmācības bioloģiskā lauksaimniecībā iesaistītajām personām: par kooperācijas veicināšanu, par atsevišķu nozaru jautājumiem, par mārketingu, par produkijas marķēšanu, par bioloģiskās lauksaimniecības kontroles un uzraudzības kārību u.c;
Video īsfilma “Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā 2008”
Inormatīvais materiāls par kooperācijas lomu lauksaimniecībā;
Konkurss “Zaļā Pēda”- veiksmīgāko bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu/saimniecību apbalvošana;

Ar projekta rezultātiem var iepazīties šeit.

Programma “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus attīstība” 2006. – 2008.gads (Eiropas Savienības un valsts atbalsts informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū).
Projekta finansējums: Budžets- EUR 150.000, finansējums: Eiropas Savienība- 70%, Latvijas valsts- 10%, LBLA -20%
Projekta mērķis: Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pieejamību patērētājam, popularizēt bioproduktu atpazīstamību patērētāju vidū, izglītot un informēt sabiedrību par videi draudzīgas lauksaimniecības sistēmu.
Projekta nolikums: Programma “Bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus attīstība” 2006. – 2008.gads
Sasniegtie rezultāti:

Pieaug pārdošanai ražotās produkcijas īpatsvars bioloģiskajās saimniecībās
Palielinās bioloģisko produktu sortiments un pārdošanas apjomi mazumtirdzniecībā
Pieaug ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības preču zīmes ‘’Latvijas Ekoprodukts’’ atpazīstamības līmenis Latvijas iedzīvotāju vidū
Patērētāji ir ievērojuši un pareizi uztvēruši informāciju par bioloģiskās lauksaimniecības produktiem
Būtiski pieaudzis, bet joprojām nesasniedz arvien pieaugošā pieprasījuma līmeni
Bioloģisko produktu sortiments paplašinās produktu grupu ietvaros, pārdošanas apjomi ievērojami palielinājušies
Arvien pieaug ES bioloģiskās lauksaimniecības logotipa un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības preču zīmes ‘’Latvijas Ekoprodukts’’ atpazīstamības līmenis Latvijas iedzīvotāju vidū, turklāt tām ir pozitīvs imidžs
Pārsvarā patērētāji ir ievērojuši informāciju par bioloģiskajiem produktiem kādā no medijiem vai mārketinga komunikācijas pasākumiem

Projekta ietvaros tika veikts pētījums: “„Bioloģiskās lauksaimniecības produktu tirgus”- ar tā rezultātiem var iepazīties šeit: http://www.baltorgpotato.com/

Comments are closed.