LBLA struktūra

Biedrības ” Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA) darbību un struktūru nosaka biedru pilnsapulcē apstiprināti biedrības statūti.

Biedrības galvenā lēmējinstitūcija ir biedru pilnsapulce, kas tiek sasaukta reizi gadā.

Biedrības padome ir lēmējinstitūcija, kas darbojas biedru sapulces darbības starplaikā. Par padomes sastāvu lemj biedru sapulce. Padomi ievēl uz trim gadiem. Padome sadala pienākumus starp padomes locekļiem.

Valde ir biedrības izpildinstitūcija, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, no kuriem viens ir biedrības prezidents jeb valdes priekšsēdētājs. Biedrības valdi uz trīs gadu termiņu ievēl biedru sapulce. Prezidents reprezentē Biedrību, uztur sakarus ar Padomi biedru sapulču starplaikos un vada biedru sapulču darbu.

Valde var izvirzīt un padome apstiprināt vai atcelt izpilddirektoru, kā arī noteikt tā pienākumus.
Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

Comments are closed.