Starptaustiskā dalība

IFOAM/ AVALON

INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS

IFOAM ir starptautiska Bioloģiskās lauksaimniecības kustība, kurā apvienojušās 750 dalīborganizācijas no 116 pasaules valstīm.

Vēsture: Kustības pirmsākumi meklējami 1972 gadā, kad Francijas lauksaimniecības organizācijas “Nature et Progrès” prezidents aicināja lauksaimnieku organizācijas domāt par bioloģiskās lauksaimniecības nākotnes nodrošināšanu. Kustībā iesaistījās Indija, Lielbritānija, ar laiku tikai piesaistītas vāciski runājošās valstis un Kanāda. Līdz mūsdienām IFOAM kustībā iesaistījušās jau 116 pasaules valstis, tai skaitā arī Latvija.

IFOAM struktūra: Galvenā lēmējinstitūcija ir Ģenerālā asambleja, kura ieceļ IFOAM valdi uz trīs gadu termiņu. Valde nosaka un ieceļ komiteju vadītājus, darba grupu vadītājus un reģionālo nodaļu vadītājus.

Kontakti:IFOAM Head Office
Charles-de-Gaulle-Str. 5
53113 Bonn – Germany
headoffice[at]ifoam.org
Tel: +49 (0) 228 926 50-10
Fax: +49 (0) 228 926 50-99
www.ifoam.org

IFOAM EU Group: ir viena no IFOAM reģionālajām pārstāvniecībām.
Vēsture: Neoficiāli Eiropas Savienības(ES) grupa savu darbību uzsākusi jau 1990.gadā. Ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu, 2000.gadā tika nodibināta oficiāla reģionālā IFOAM pārstāvniecība ES . Šobrīd IFOAM EU Group apvienojusi vairāk kā 300 organizācijas no ES- 27 valstīm un asociētajām partnervalstīm, kas neietilpst ES- Norvēģija, Īslande, Šveice u.c Kopš 2003.gada ir oficiāla pārstāvniecība un birojs Briselē.
Organizācijā pārstāvētās visas bioloģiskās lauksaimniecības jomas: zemnieki, pārstrādes uzņēmumi, sertifikācijas institūcijas, tirdzniecības uzņēmumi, izglītības iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Galvenie uzdevumi un darbības jomas:

 • Virzīt Eiropas Savienības likumdošanā bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipus, kas noteikt IFOAM kopējās vadlīnijās;
 • Pārstāvēt biedru intereses Eiropā valstiskās un nevalstiskās organizācijās, kā arī starptautiskās institūcijās un organizācijās;
 • Nodrošināt komunikāciju starp reģionālās grupas biedriem, IFOAM un citām institūcijām;
 • Koordinēt un uzraudzīt bioloģiskās lauksaimniecības pētniecības attīstību.
 • Izstrādāt ES grupas kopējo bioloģiskās lauksaimniecības attīstības stratēģiju.

Kontakti: IFOAM EU Group
Rue du Commerce 124
BE – 1000 Bruxelles
Phone: +32 2 280 12 23
Fax: +32 2 735 73 81
E-Mail: [email protected]
www.ifoam-eu.org

AVALON- the natural way promoting sustainable rural development in the Central and Eastern European region and beyond

AVALON ir nevalstiska organizācija, kas atrodas Nīderlandē un , kuras mērķis ir ilgtspējīgas lauku vides attīstības veicināšana Centrālajā un Austrumeiropā.
Vēsture: AVALON savu darbību uzsākusi 1991.gadā, organizācijā pārstāvētas vairāk kā 120 nevalstiskās organizācijas, kuru darbības vērstas uz bioloģiskās lauksaimniecības popularizēšanu, vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, videi draudzīga dzīves veida popularizēšanu, veicinot ražošanas un vides sinerģiju un līdzāspastāvēšanu.
Darbības jomas:
AVALON darbība pamatā vērsta uz diviem galvenajiem darbības mērķiem: biedru un dalīborganizāciju kapacitātes un zināšanu stiprināšana, un esošo attīstības instrumentu un finansējuma prakstiskais pielietojums. Darbības virzienus var iedalīt 3 pamatkategorijās.

1.Ilgtspējīga lauku attīstība:

 • Inovatīvu ideju un instrumentu attīstības atbalsts, kas veicina bioloģiskās lauksaimniecības un ilgtspējīgas lauku vides attīstību;
 • Ilgtspējīgas lauku vides attīstības instrumentu ieviešanas atbalsts (visos līmeņos, sākot ar politisko atbalstu, beidzot ar bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas atbalstu), gan valsts, gan nevalstiskām organizācijām, kā arī privātām personām
 • AVALON atbalsta privāto uzņēmumu un nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanu, veicinot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas balstīta uz videi draudzīgas saimniekošanas principiem;

2.Agrovides nostādne:

 • AVALON palīdz valstīm izstrādāt Agrovides politikas nostādnes, kas balstītas uz ilgtspējīgas lauku vides attīstību;
 • Organizācija veicina savu biedru darbības nostiprināšanu, kas veicina stabilu un ilgtspējīgu lauku attīstību;

3.Zināšanu un kapacitātes stiprināšana:

 • Zināšanu un organizāciju kapacitātes nostiprināšana būtiski ietekmē AVALON mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Zināšanas ir nepieciešamas, lai veidotu Agrovides politiku un atbalsta programmas, kas veicina videi draudzīgu un ilgtspējīgu saimniekošanu laukos. AVALON izveidotais organizāciju un personu tīkls ir būtisks zināšanu un kapacitātes stiprināšanas instruments.

Kontakti: AVALON
P.O.Box 14, 8730 AA
‘t Bosk 71, 8731 BK
Wommels
The Netherlands
Tel (+31) (0)515 331955
Fax (+31) (0)515 331980
E-mail: [email protected]
www.avalon.nl

Comments are closed.