Par LBLA

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA) dibināta 1995.gadā un ir profesionāla organizācija, kurā apvienojušies tīras vides saglabātāji, bioloģiskā lauksaimniecībā strādājošie un “zaļā” dzīves veida atbalstītāji. Asociācija apvieno 12 reģionālās nodaļas un 11 nozaru pārstāvjus.

LBLA ir Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrs, darbojās Zemkopības ministrijas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju Konsultatīvajā padomē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultatīvajā padomē, kā arī ir starptautiskās organizācijas IFOAM EU biedrs.

Asociācijas mērķi:

 • Apvienot bioloģiskā lauksaimniecībā strādājošos, videi draudzīgas saimniekošanas piekritējus un ekoproduktu lietotājus;
 • Veidot tirgus politiku un rast tirgus iespējas bioloģiskajai produkcijai;
 • Veidot izglītības sistēmu un nodrošināt bioloģiski saimniekojošiem zemniekiem zināšanu papildināšanas iespējas;
 • Informēt sabiedrību par dabīga produkta nozīmi veselības saglabāšanā;
 • Popularizēt sabiedrībai videi draudzīgas un ilgtspējīgas saimniekošanas metodes;
 • Pārstāvēt biedru intereses valsts un pašvaldības iestādē, kā arī nevalstiskajās organizācijās.
 • Bioloģiskās lauksaimniecības politikas veidošana.
 • Piesaistīt asociācijai bioloģiskās lauksaimniecības atbalstītājus no dažādām ieinteresētām darbības sfērām.

Uzdevumi:

 • Veicināt bioloģiski ražotu produktu pieejamību patērētājiem;
 • Informēt un izglītot sabiedrību par bioloģisko lauksaimniecību un tās attīstības perspektīvām, vides problēmām, bioloģiski ražotu produktu nozīmi sabiedrības veselības nodrošināšanā pasaulē un Latvijā;
 • Iesniegt institūcijām priekšlikumus likumdošanas izveidošanai un pilnveidošanai par bioloģisko lauksaimniecību;
 • Nodrošināt Asociācijas pārstāvju piedalīšanos valsts varas un pārvaldes institūciju darbā;
 • Veicināt Asociācijas biedru sadarbību ar Latvijas un citu valstu sabiedriskajām organizācijām;
 • Katram biedram būt atbildīgam par Asociācijas prestiža saglabāšanu, nepieļaujot negodīgu saimniekošanu un sabiedrības ticības mazināšanu bioloģiski ražotiem produktiem;
 • Radīt iespēju Latvijas zemniekiem un preču produkcijas ražotājiem iegūt izglītību bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas jomā, sadarbojoties ar Latvijas izglītības iestādēm;
 • Veicināt dažādu projektu, kas saistīti ar bioloģisko lauksaimniecību, izstrādi un realizāciju.

Lai kļūtu par Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas biedru, jāaizpilda iesniegums un anketa, jānosūta aizpildītās veidlapas uz LBLA biroju. Adresi skatīt ŠEIT

Jautājums par jauna biedra uzņemšanu tiek izskatīts tuvākajā LBLA padomes sēdē. Pēc tam uz iesniegumā norādīto e-pastu vai pasta adresi tiek nosūtīta vēstule ar padomes lēmumu.

Biedra ieguvumi:

 • Iknedēļas Infolapa elektroniskā formātā Jūsu e-pastos;
 • Aktuālākā informācija par lauksaimniecības likumdošanas izmaiņām un pieejamiem atbalsta veidiem elektroniskā formātā Jūs e-pastos;
 • Ikdienas konsultācijas par bioloģisko lauksaimniecību;
 • Iespēja piedalīties Zemkopības ministrijas un lauksaimnieku organizāciju darba grupās;
 • Aktīvi iesaistīties lauksaimniecības politikas veidošanā;
 • Atbalsts lauksaimnieku problēmsituāciju risināšanā;
 • Iespēja kļūt par “Latvijas Ekoprodukts” preču zīmes lietotāju;
 • Semināru un pieredzes apmaiņas braucieni, saimniecību atvērto durvju dienu dalībnieki;
 • Informācija par saimniecību Asociācijas mājas lapā un informatīvajos bukletos.

LBLA Biedra naudas apjomi (apstiprināti LBLA biedru kopsapulcē 2015.gada 18.martā)

LBLA kopsapulce apstiprinatas biedra naudas

LBLA aicina visus aktīvi iesaistīties Bioloģiskās lauksaimniecības politikas veidošanā, viedokļu un pozīcijas paušanā. Kopīgi veidot ilgtspējīgu un videi draudzīgu lauksaimniecību, rūpēties par Latvijas vidi un dabas daudzveidību.

 

 

Comments are closed.