Apstiprina atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstības platībatkarīgajiem pasākumiem

SONY DSCOtrdien, 7. aprīlī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai noteiktu kārtību, kādā piešķirs, administrēs un uzraudzīs valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanas pasākumiem jeb lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumi lauksaimniekiem sākot no 2015. gada.  Atbalsta piešķiršanas kārtība nosaka piemērojamās atbalsta aktivitātes, aktivitāšu administrēšanas nosacījumus un dalībvalstīm paredzētās izvēles. Tāpat kārtība arī nosaka, kas jāievēro atbalsta pretendentiem, lai saņemtu lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu maksājumus.

Noteikumi paredz, ka atbalstu vides un lauku ainavas uzlabošanas pasākumos varēs saņemt tāds atbalsta pretendents, kurš apsaimnieko pieteikto atbalsttiesīgo platību, kas ir tā turējumā (īpašumā, tiesiskā valdījumā, lietošanā) kārtējā gada 15. jūnijā. Atbalsta pretendentam visā saimniecībā būs jāievēro savstarpējās atbilstības prasības saskaņā ar tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, kā arī minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

Atbalstu lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai – piešķir šādiem pasākumiem:

„Agrovide un klimats”, kas ietver šādas aktivitātes:

  1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;
  2. „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”;
  3. „Rugāju lauks ziemas periodā”;

„Bioloģiskā lauksaimniecība”, kas ietver šādas aktivitātes:

  1. „Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm”;
  2. „Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes”;

„Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi” aktivitātei „Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām”;

„Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi”, kas ietver šādas aktivitātes:

  1. „Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi”;
  2. „Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi”.

Jaunais noteikumu projekts aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” pieejama MK mājaslapā.

 

Avots: ZM

Comments are closed.