Apstiprinātas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā lauksaimniekiem

TiesmaksajumiLai vienkāršotu esošo tiešmaksājumu piešķiršanas kārtību, valdība otrdien, 27.oktobrī, grozīja noteikumus par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem.

Noteikumi noteic brīvprātīga saistītā atbalsta (BSA) maksimālo apmēru 2015. gadā katram atbalsta shēmas veidam, kā arī precizētu atbalsta likmes aprēķināšanas kārtību. Papildināts aitu gaļas šķirņu saraksts, par kurām paredzēts brīvprātīgais saistītais atbalsts.

Noteikumi nosaka atvieglotāku kārtību BSA piešķiršanai par slaucamām govīm, gaļas liellopiem, aitu un kazu mātēm, paredzot, ka dzīvnieki ir atbalsta tiesīgi, ja tie ir pareizi apzīmēti un reģistrēti turēšanas perioda pirmajā dienā un visu turēšanas periodu. Līdz šim spēkā esošie noteikumi noteica, ka dzīvnieki ir atbalsta tiesīgi, ja tie ir pareizi apzīmēti un reģistrēti visu dzīves laiku. Jāatzīmē gan, ka par kārtējā gada laikā konstatētajiem dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrēšanas noteikumu pārkāpumiem arī to novēršanas gadījumā tiks piemērots BSA atbalsta apjoma samazinājums un visu tiešmaksājumu un lauku attīstības platībmaksājumu samazinājums saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem.

Grozījumi nosaka, kā turpmāk aprēķināms atbalsta samazinājums, ja lauksaimnieks – saskaņā ar regulu prasībām – piesakoties tiešo maksājumu atbalstam, nav Lauku atbalsta dienestā (LAD) deklarējis visu saimniecības lauksaimniecības zemes platību. Grozījumi arī noteic maksimālo apmēru pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) finansējumam 2015. gadā katram atbalsta shēmas veidam, kā arī likmes aprēķinu PPVA par zīdītājgovīm un aitu mātēm.

Vēl valdības atbalstītie grozījumi nosaka apsaimniekošanas kārtību bioloģiski apsaimniekotām papuvēm – lai novērstu neskaidrības par apsaimniekošanas noteikumiem un nepieļautu pārkāpumus, tiek svītrota augu iestrādes iespēja augsnē reizi divos gados, ja bioloģisko papuvi saglabā divus gadus pēc kārtas. Noteikta arī kārtība jaunu ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju platību iekļaušanai LAD lauku reģistrā, kā arī kārtība lauksaimnieku savlaikus informēšanai par tām.

Noteikumi ietver vairākus precizētus nosacījumus maksājuma par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi zaļināšanas maksājuma saņemšanai. Piemēram, no ekoloģiski nozīmīgu platību veida saraksta ar 2016.gadu dzēstas buferjoslas, un turpmāk attiecīgās joslas varēs deklarēt kā laukmales, un slāpekli piesaistošo kultūraugu saraksts papildināts ar lupīnu. Ir vienkāršota kārtība, kādā ainavu elementi identificējami lauku bloku kartēs, kā arī noteikta kārtība, kādā kompensējama iztrūkstošā ekoloģiski nozīmīgā platība, ja pārbaudēs saimniecībā konstatē, ka uzmērītā platība ir mazāka par deklarēto platību.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.