Apstiprinātas izmaiņas tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem

Valdība otrdien, 15.martā, apstiprināja grozījumus tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā lauksaimniekiem, pilnveidojot atsevišķus piemērošanas noteikumus.

 

 

Par vienotā iesnieguma iesniegšanu, grozījumi tiešmaksājumu piešķiršanas kārtībā noteic, ka tā iesniegšanas gala termiņš turpmāk ik gadu būs 22.maijs, un paredz obligātu pienākumu iesniegt vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) tiem lauksaimniekiem, kuru rīcībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes.

Lauksaimnieki, kuru rīcībā ir mazāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, arī tiek aicināti iesniegt vienoto iesniegumu LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, jo tas palīdzēs izvairīties no kļūdām un tām sekojošām sankcijām, tas atvieglos iesniegumu datu apstrādi un veicinās savlaicīgāku maksājumu izmaksu. Lai palīdzētu sagatavot vienoto iesnieguma iesniegšanai EPS, LAD šiem lauksaimniekiem sniegs tehnisku palīdzību uz vietas vairākos pagastos vai novados saskaņā ar iepriekš izsludinātu pagastu vai novadu apmeklējuma grafiku. Lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zemes platība ir mazāka par 10 ha, varēs iesniegt vienoto iesniegumu arī papīra formā, bet tad līdz 10. maijam ir jāiesniedz pieprasījums LAD vienotā iesnieguma veidlapas un lauku bloku kartes papīra formā saņemšanai.

Saskaņā ar noteikumiem būs iespēja LAD publiskajā lauku bloku kartē redzēt saimniecības laukiem blakus esošus bioloģiski apsaimniekotus laukus un apzināt šo lauku saskares joslas, kurās piesardzīgi lietojami augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi.

Ilggadīgo stādījumu platībām noteikta papildu prasība, kas paredz pienākumu aizvākt nokaltušos ilggadīgo stādījumu kokus vai krūmus līdz kārtējā gada 15.septembrim. Bet par papuvēm noteikts, ka tās mehāniski apstrādājamas arī līdz kārtējā gada 30.maijam, ja tās ierīkotas platībās, kuras iepriekšējā gadā bijušas deklarētas kā ilggadīgais zālājs.

Aktīva lauksaimnieka statuss turpmāk būs jāpierāda tiešmaksājuma pretendentam arī tajos gadījumos, kad tā saistītā persona būs iesaistīta noteiktās nelauksaimniecības darbības jomās kā, piemēram, nekustamā īpašuma pakalpojumu sniegšanā. Savukārt aktīva lauksaimnieka statusa pierādīšanai divi līdzšinējie kritēriji aizstāti ar jauniem, kas saistīti ar lauksaimniecības zemes platību vai saimniecības un tās saistīto personu lauksaimnieciskās darbības apgrozījumu.

Gados jauna lauksaimnieka atbalsta piešķiršanas noteikumos skaidri noteikts, ka maksājumu piešķir tikai par pirmās izveidotās saimniecības lauksaimniecības zemes hektāriem. Bet, lai gados jaunu lauksaimnieku atbalstu saņemtu juridiska persona, tad vienam vai vairākiem gados jauniem lauksaimniekiem jānodrošina kontrole pār šo juridisko personu vismaz no kārtējā gada 22. maija līdz 31.decembrim, un kontrole nozīmē situācijas, kad vienam vai vairākiem gados jauniem lauksaimniekiem kopā pieder vismaz 50% juridiskās personas kapitāldaļu un paraksttiesības

Precizēti noteikumi par piena izmantošanas uzskaiti saimniecībās, kuras vēlas saņemt brīvprātīgo saistīto atbalstu par slaucamām govīm, skaidri nosakot, ka informācija hronoloģiskā secībā uzskaitāma par jebkuru piena izmantošanas veidu un izmantotā piena daudzumu, tai skaitā par lopbarībai un iznīcināšanai paredzēto pienu, lai varētu noteikt pārraudzības izslaukuma apjomu atbilstību faktiski iegūtā piena apjomam.

Lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt brīvprātīgo saistīto atbalstu par cietes kartupeļiem, noteikts, ka maksimālais cietes kartupeļu hektāru skaits nepārsniedz līgumā ar kartupeļu cietes ražotāju noteikto cietes kartupeļu aizņemto hektāru skaitu.

Par tiesībām saņemt mazo lauksaimnieku atbalstu noteikts, ka šīs tiesības nav nododamas citai personai, izņemot gadījumu, kad saimniecību pārņem tikai viena persona mantošanas ceļā no lauksaimnieka, kurš piedalās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, pārņemot visus saimniecības 2015.gadā deklarētos atbalsttiesīgos lauksaimniecības zemes hektārus.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis”.

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.