Apstiprināts atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādei un infrastruktūrai 2021. un 2022. gadā

Valdība otrdien, 30. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalstu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, paredzot atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās, lauksaimniecības produktu pārstrādei un infrastruktūrai 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis – lauku saimniecību un kooperācijas attīstības veicināšana. Pasākumā tiek atbalstītas dažādas investīcijas (tehnikas un iekārtu iegāde, būvju celtniecība u. c.) gan saimniecību konkurētspējai, gan ar vidi un klimatu saistītiem ieguldījumiem. Maksimālais atbalsta apjoms ir viens miljons eiro, kuru iespējams būvniecībai palielināt līdz diviem miljoniem eiro atbilstoši nosacījumiem.

Apakšapsākumā pieejamais finansējums tiks sadalīts trīs saimniecību grupām pēc to apgrozījuma, atsevišķi paredzot līdzekļus mazām, vidējām un lielām saimniecībām pēc LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu sadalījuma. Tiek paredzēts arī atsevišķais publiskais finansējums atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās putnkopībā un cūkkopībā, kā arī atsevišķais finansējums atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās siltumnīcu būvniecībai, veicinot mērķtiecīgus ieguldījumus.

Noteikumi noteic, ka atbalsta saņēmējiem vienā vai vairākos projektos ir jāīsteno klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās ieguldījumi (noteikumos norādītā apmērā). Minētie ieguldījumi veicinās efektīvu vides prasību ievērošanu, kā arī ļaus uzlabot labturības apstākļus un samazināt siltumnīcefekta gāzu vai amonjaka emisiju.

Noteikumi paredz ieviest Tehnikas un iekārtu katalogu, kas paredz aizvietot iepirkuma procedūru, paātrinās projekta pieteikuma aizpildīšanu un izvērtēšanu, kā arī samazinās kļūdu iespējas izmaksu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanā un pārbaudē.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis – lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstības veicināšana. Atbalsta pretendenti ir esoši pārstrādes uzņēmumi, ražotājs mājas apstākļos – juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājās, kā arī lauku saimniecība, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produkcijas pārstrādi. Apakšpasākuma ietvaros tiks atbalstītas gan investīcijas tehnikas un iekārtu iegādē, gan būvniecībā.

Apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis – lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras uzlabošana: valsts un pašvaldības nozīmes un koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana, kā arī laukumu un pievedceļu izveide, ja to veic lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Noteikumi palīdzēs stiprināt lauksaimnieku kooperāciju lauksaimniecībā, paredzot atbalstu ieguldījumiem gan jaunizveidotās, gan esošās lauksaimniecību pakalpojumu kooperatīvajās sabiedrībās un to apvienībās.

Pārejas periodā 2021. un 2022. gadā pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpsākumos tiek paredzēts šāds finansējums:

  • “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”– 187,2 miljoni eiro,
  • “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” – 23 miljoni eiro,
  • “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” – 10 miljoni eiro.

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

__________________________

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.