Bioloģiskā pārtika: deputāti pieņem stingrākus noteikumus

EU-Organic-LogoEiropas Parlaments ceturtdien pieņēma jaunus noteikumus, kam jānodrošina augstas kvalitātes bioloģiskā pārtika un jāveicina tās ražošana.

Parlaments ar 466 balsīm pret 124, 50 deputātiem atturoties, atbalstīja ES bioloģiskās ražošanas un bioloģisko produktu marķēšanas noteikumus. Parlamenta un ES Padomes sarunu dalībnieki par tiem vienojās pagājušā gada jūlijā.

Īsumā —>

 • Stingrākas pārbaudes visā piegādes ķēdē;
 • Jauni ES līmeņa piesārņojuma novēršanas noteikumi;
 • Importētajai pārtikai jāatbilst ES prasībām.

Būtiskākie uzlabojumi:

Augstas kvalitātes bioloģiskā pārtika

 • Stingras, uz risku balstītas pārbaudes visā piegādes ķēdē. Pateicoties Parlamenta uzstājībai, visu ražošanas ķēdē iesaistīto dalībnieku pārbaudes paredzētas vismaz reizi gadā vai reizi divos gados, ja pēdējos trīs gados nav fiksēti pārkāpumi;
 • Importētajiem produktiem jāatbilst ES standartiem. Pašreizējie “ekvivalences” noteikumi liek ne-ES valstu ražotājiem ievērot līdzīgus, bet ne identiskus standartus. Šie noteikumi tiks aizstāti piecu gadu laikā.

 

Stiprināt bioloģiskās pārtikas ražošanu Eiropā

 • Plašāks bioloģisko sēklu un bioloģiski audzētu dzīvnieku piedāvājums: izņēmumi, kas pieļauj nebioloģisko sēklu un nebioloģiski audzētu dzīvnieku izmantošanu, tiktu atcelti 2035. gadā.
 • Jaukta tipa saimniecības: saimniecības, kas nodarbojas kā ar tradicionālo, tā bioloģisko lauksaimniecību, to drīkstēs darīt arī turpmāk, ja bioloģiskā saimniekošana tiks skaidri un efektīvi nodalīta no tradicionālās.
 • Vienkāršāka mazo saimniecību sertifikācija: jauna grupu sertificēšanas sistēma mazajām saimniecībām ļaus ietaupīt laiku un naudu.

 

Novērst piesārņojumu ar pesticīdiem vai sintētiskajiem mēslošanas līdzekļiem

 • Drošības pasākumi: lauksaimniekiem un citiem nozares dalībniekiem būs jāīsteno jauni drošības pasākumi. Ja produktā tiks konstatēts neatļauts pesticīds vai mēslošanas līdzeklis, produktu izmeklēšanas laikā nedrīkstēs pārdot kā bioloģisku. Piesārņojumam izrādoties tīši radītam vai konstatējot drošības pasākumu neievērošanu, produktam tiks atņemts bioloģiskās pārtikas sertifikāts.
 • Dalībvalstis varēs noteikt slieksni, līdz kuram bioloģiskajā pārtikā pieļaujams piesārņojums, ja vienlaikus atļaus ievest citu ES valstu pārtiku, kas atbilst ES noteikumiem.

Četrus gadus pēc regulas stāšanās spēkā Eiropas Komisijai būs jāziņo par ES noteikumu un valstu noteikto sliekšņu darbību, nepieciešamības gadījumā ierosinot tos harmonizēt.

Vairāk informācijas par jaunajiem ES noteikumiem pieejams faktu lapā.

Citāts
“Parlamenta balsojums sniegs vairāk drošības ES ražotājiem un patērētajiem. Jaunie noteikumi uzlabos bioloģiskās pārtikas kvalitāti, vienlaikus sniedzot atbalstu strauji augošajam bioloģiskās pārtikas tirgum,” sacīja EP ziņotājs Martin Häusling (Zaļie/EFA, Vācija).

 

Nākamie soļi
Noteikumi vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomei. Tie stāsies spēkā 2021. gada 1.janvārī.

 

Papildu informācija

 • Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (19.04.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

 • Debašu videoieraksts (18.04.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/search-by-date

 • Regulas teksts

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0311/2015&secondRef=403-403&language=EN

 • EP ziņotājs Martin Häusling (Greens/EFA, Vācija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96752/MARTIN_HAUSLING_home.html

 • Intervija ar EP ziņotāju Martin Häusling

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00916

 • Preses konferences videoieraksts (18.04.2018, 15.00)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20180418-1500-SPECIAL-UNKN

 • ES bioloģiskās pārtikas tirgus: infografika

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00909

 • EP Izpētes dienests: Bioloģiskās pārtikas likumdošana (2018. gada marts)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf

 • Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/

 

 

Avots: Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Comments are closed.