Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plāns 2023.–2030. gadam

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības rīcības plāns 2023.–2030. gadam (turpmāk – Rīcības plāns) ir viens no pasākumiem, lai risinātu ilgtspējīgas pārtikas sistēmas izaicinājumus un nodrošinātu saikni starp cilvēka veselību, sabiedrību un dabu, kā arī veicinātu Zaļā kursa mērķu īstenošanu Latvijā.

Bioloģiskai lauksaimniecībai ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu, kas sniegs ne vien ieguldījumu vides, sociālajā un veselības jomā, bet arī ekonomisku ieguvumu visiem iedzīvotājiem, tostarp uzņēmējiem.

Rīcības plānā ir iekļauti pieci prioritārie virzieni atbilstoši pārtikas piegādes ķēdes struktūrai, ko veido ražošana, pārstrāde, tirgotāji un patērētāji. Lai nodrošinātu bioloģiskās lauksaimniecības attīstību un izveidotu līdzsvarotu tirgu, kas ir ienesīgs lauksaimniekiem, ir paredzēts palielināt patērētāju uzticamību un veicināt pieprasījumu pēc bioloģiskajiem produktiem (1. prioritārais virziens). Pieprasījums pēc bioloģiskajiem produktiem ir nozīmīgs faktors, kas sekmē lauksaimnieku pievēršanos bioloģiskajai lauksaimniecībai un var stiprināt visas bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas sistēmas vērtību ķēdi (2. prioritārais virziens). Tā tiktu veicināta ražošana un nodrošināta virzība uz noteikto mērķi, t. i., ka 2030. gadā vismaz 25 % lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) Latvijā tiek apstrādāta atbilstoši bioloģiskās ražošanas praksei.

Savukārt, lai veicinātu produktivitātes un ražības palielināšanos, nepieciešams uzlabot lauksaimnieku zināšanas par dažādu bioloģisko saimniekošanas metožu izmantošanu, tā veidojot zināšanu radīšanas un pārneses sistēmu, kas nodrošinātu lauksaimnieku izglītošanu gan profesionālās, gan akadēmiskās izglītības jomā (3. prioritārais virziens). Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir jāveicina nozares regulējuma prasību ieviešana (4. prioritārais virziens), ietverot gan jaunu nacionālo normatīvo aktu izstrādi, gan citu valstu tiesiskā regulējuma analīzi – sinhronizāciju un vienādošanu. Lai mazinātu administratīvo slogu lauksaimniekiem, nepieciešams izveidot un uzturēt vienotu bioloģiskās lauksaimniecības datu sistēmu. Tāpat ir jāatbalsta bioloģiskās lauksaimniecības ieguldījums ilgtspējas un vides problēmu risināšanā, kā arī jāparedz klimatiskās un vides pēdas mazināšanas pasākumi (5. prioritārais virziens).

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS PIEEJAMS ŠEIT!

Comments are closed.