Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

galas liellopi

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim.
Apakšpasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta pretendents ir:
1. Fiziska persona, kura:

  • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
  • ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
  • pirmo reizi dibina, pārņem vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Juridiska persona:

  • kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
  • kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst šo Noteikumu Nr.323 7.1. apakšpunktā minētajām prasībām un kurai pieder vismaz 51 procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

Pieejamais publiskais finansējums:
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” – EUR 6 950 466 (seši miljoni deviņi simti piecdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība Pieejamais finansējums, EUR
Austrumlatgales RLP 916 892
Dienvidkurzemes RLP 864 911
Dienvidlatgales RLP 997 161
Lielrīgas RLP 366 630
Viduslatvijas RLP 754 486
Zemgales RLP 854 966
Ziemeļaustrumu RLP 770 615
Ziemeļkurzemes RLP 597 668
Ziemeļvidzemes RLP 827 137
Kopā 6 950 466

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē.  Atbalstīti tiek tikai tādi ieguldījumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””.

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

  • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
  • vispārējās izmaksas – ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

  • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
  • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

Avots: LAD

Comments are closed.