Grozīta kārtība darījumiem ar lauksaimniecības zemi

IMG_8324Tā kā 2017. gadā mainījušās normas likumam par zemes privatizāciju lauku apvidos, tad Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi izmaiņas noteikumos par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, ko valdība otrdien, 24. oktobrī, pieņēma.

 

Izmaiņas nosaka tiesības Latvijas zemes fonda pārvaldītājam darījumos ar nekustamo īpašumu slēgt atpakaļpirkuma līgumus ar nomas tiesībām pārdevējam. Latvijas zemes fonda pārvaldītājam turpmāk būs pienākums publicēt savā tīmekļvietnē informāciju par iznomāto LIZ, iznomāto LIZ, kas iegūta ar atpakaļpirkuma līgumu, arī pirkuma un atpakaļpirkuma cenu, kā arī publicēt informāciju par atsavināto LIZ.

Grozījumi citā redakcijā izteic kārtību, kādā Latvijas Zemes fonda pārvaldītājs un zemes nomnieki īsteno pirmpirkuma tiesības, ievērojot normas, ko nosaka likums par zemes privatizāciju lauku apvidos.

Izmaiņas noteic, ka situācijā, ja ir divi vai vairāki atsavināmās zemes nomnieki, pašvaldības komisijai iesniedzamiem dokumentiem turpmāk pievienojama arī rakstiska vienošanās par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību.

Grozījumi savukārt svītro prasību nomniekam vai iznomātājam nomas līguma atvasinājumu iesniegt pašvaldībā reģistrēšanai, ja zemes nomniekam zemes pirmpirkuma tiesības ir pielīgtas un reģistrētas zemesgrāmatā. Nebūs jāiesniedz pašvaldības komisijai arī zvērināta revidenta, ārvalstu sertificēta eksperta vai revidenta apliecinājums par īpašnieka lauksaimnieciskās ražošanas un kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, kā arī lauksaimniecisko izglītību apliecinoši dokumenti.

Ja zemes pircējs ir citu ES dalībvalstu pilsonis, pašvaldības komisijai būs pienākums pārliecināties par ES pilsoņa reģistrācijas apliecības un valsts valodas zināšanas apliecinoša dokumenta esamību, noteic izmaiņas noteikumos. Ar grozījumiem arī tiek piešķirtas tiesības pašvaldības komisijai uzaicināt zemes pircēju prezentēt zemes turpmāku izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā.

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.