Lauku attīstības programma 2018. gadā – ražošanas attīstībai, zināšanu pilnveidei un inovācijām

IMG_8536Zemkopības ministrija informē, ka Latvijā veiksmīgi turpinās Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) īstenošana, arī 2018. gadā mērķtiecīgi ieguldot ES finansējumu lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā, lauksaimnieku zināšanu pilnveidē un inovācijās.

 

Viens no pasākumiem, kur vērojama lauksaimnieku visaugstākā interese, ir atbalsts investīcijās lauku saimniecībās (pasākums “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”). Zemkopības ministrija plāno atvērt vēl divas šā pasākuma kārtas – vienu no tām jau 2018. gada oktobrī/novembrī, jo rudens ir optimālākais laiks, kad gatavot un iesniegt projektus šajā lauksaimniekiem svarīgajā pasākumā. “Ņemot vērā zemniekiem nelabvēlīgos laikapstākļus 2017. gadā, Zemkopības ministrija iespēju robežās ir sniegusi atbalstu lauksaimniekiem. Tāpat esam veikuši izmaiņas, nodrošinot labvēlīgākus atbalsta saņemšanas nosacījumus, piemēram, palielinot publiskā atbalsta intensitāti ražas novākšanas tehnikai un graudu kaltēm, kas zemniekiem deva iespēju iegādāties graudu novākšanas kombainus un būvēt graudu kaltes, lai nodrošinātu savlaicīgāku ražas novākšanu un apstrādi,” stāsta zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Zemkopības ministrija 2018. gadā turpinās nodrošināt atbalstu LAP tālākai īstenošanai, sniedzot atbalstu platībmaksājumiem, kā arī apmācību un konsultāciju pasākumiem, kas dod iespējas lauksaimniekiem pilnveidot esošās un apgūt jaunas zināšanas, padarot lauksaimniecisko ražošanu Latvijā efektīvāku.

Šogad būs iespēja pieteikties LAP atbalsta “Sadarbības” pasākumiem Eiropas Inovāciju partnerību darba grupu projektu īstenošanai nozares līmenī un sadarbībai saimniecību līmenī, kas ir īpaši svarīgi inovācijām un nozares attīstības veicināšanai. Arī pasākums “Sadarbība” ir kļuvis ļoti populārs ražotāju starpā, lauksaimniekiem sadarbībā ar zinātniekiem izstrādājot un praksē ieviešot jaunas inovatīvas lauksaimnieciskās ražošanas metodes, lai nodrošinātu lauksaimnieciskās darbības efektivitāti.

Arī 2018. gadā turpināsies projektu iesniegšana arī LEADER sabiedrības virzītas vietējās rīcības stratēģijai atbilstošos pasākumos – vietējās rīcības grupām būs iespēja pievērsties starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai. LEADER pasākumi lielu popularitāti iemantojuši tāpēc, ka palīdz dažādot uzņēmējdarbību laukos, lauku iedzīvotājiem dod iespēju sākt uzņēmējdarbību, piemēram, nodarboties ar mājražošanu, sniegt tūrisma pakalpojumus u.c., kas lauku reģionos nodrošina sociālekonomisko aktivitāti.

Plānots atvērt kārtu arī nelauksaimnieciskajā aktivitātē, veicinot uzņēmējdarbību lauku teritorijā, kā arī atbalstot lauku tūrisma un nelauksaimnieciskās ražošanas un pakalpojumu attīstību. Savukārt meža īpašnieki 2018. gadā varēs pieteikties atbalsta pasākumā ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā.

Kopš 2014. gada ir izmaksāti jau vairāk nekā 30 procenti LAP 2014.-2020. gadam paredzētā finansējuma, jeb aptuveni 560 miljoni eiro. Kopējais LAP finansējums 2014.-2020. gadam ir aptuveni 1,5 miljardi eiro.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.