Līdz 12.jūnijam meža īpašnieki aicināti pieteikties meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei

LIFE Integrētā projekta LatViaNature sadarbības partneri Pasaules Dabas Fonds un LLKC Meža konsultāciju pakalpojuma centrs aicina meža īpašniekus pieteikties meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei. Lai pieteiktos, līdz 2021.gada 12.jūnijam ir jāaizpilda demonstrējumu teritorijas izveides pieteikuma forma.

Sadarbībā ar meža īpašniekiem projekta ietvaros plānots izveidot piecas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas, kuras līdz 2028.gadam kalpos kā izglītības un pieredžu apmaiņas platforma.  Dabai draudzīgas mežsaimniecības prakses demonstrējumi notiks, respektējot meža īpašnieka īstenoto meža apsaimniekošanas praksi, kā arī ņemot vērā gan dažādus meža augšanas apstākļus, gan sugu un vecuma ziņā atšķirīgas audzes.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) tika uzsākts 2020.gadā un tā mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. Viens no projekta uzdevumiem ir veicināt ieinteresēto pušu, īpaši privāto mežu īpašnieku, iesaisti un izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi un šo jautājumu integrāciju dažādos sektoros.

Demonstrējumu teritorijās notiekošo apmācību teorētiskās nodarbības nodrošinās projekta eksperti vai projekta partneru pieaicināti meža apsaimniekošanas vai bioloģiskās daudzveidības speciālisti, savukārt mežā praktiskās nodarbībās savu saimniekošanas praksi izklāstīs demonstrējumu teritorijas īpašnieks vai īpašuma apsaimniekotājs. Pasaules Dabas Fonds un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs nodrošinās demonstrējumu teritorijās notiekošo pasākumu plānošanu, organizēšanu un koordināciju, kā arī sniegs atbalstu demonstrējumu teritorijas iekārtojumam.

Demonstrējumu teritorijas plānots izveidot dažādos Latvijas novados, gan īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām, dažādas platības meža īpašumos.

Ieinteresētos meža īpašniekus aicinām aizpildīt demonstrējumu teritorijas izveides pieteikuma formu un iesniegt to līdz 12.06.2021.

Pieteikumus izvērtēs LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra, Pasaules dabas fonda un Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, pamatojoties uz demonstrējumu teritoriju izvēles kritērijiem:

  • Meža teritoriju, bioloģiski augstvērtīgu mežu klātbūtnes, demonstrējumu objektu izveides iespēju novērtējums.
  • Infrastruktūras pieejamība demonstrējumu teritorijas darbības nodrošinājumam.
  • Teritorijas īpašnieka iesaistes iespējas demonstrējumu objektu izveides un dažādu auditoriju izglītības procesā.
  • Demonstrējumu teritorijas novietojums.

Detalizētāki vērtēšanas kritēriji pieejami saitē: https://ej.uz/_demo_kriteriji

Sākotnēji izvērtēšana norisināsies balstoties uz pieteikuma formā norādīto informāciju, kam sekos projekta pārstāvju apmeklējums uz konkrēto meža īpašumu. Projekta pārstāvji sazināsies ar visiem pieteikumu iesniedzējiem.

Papildu informācijai par pieteikšanos meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izveidei lūdzam sazināties ar Madaru Černuho, epasts: [email protected], mob.tel.:26822003

Comments are closed.