No jaunā mācību gada būs vienota atbalsta programma izglītības iestāžu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu

Student holding fresh vegetables during farm field tripZemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi jaunus noteikumus valsts un ES atbalstam par izglītības iestāžu apgādi ar augļiem, dārzeņiem un pienu Latvijā no 2017/2018. mācību gada, ko valdība trešdien, 16. augustā, apstiprināja.

 

No jaunā mācību gada ES stājas spēkā jauni nosacījumi augļu, dārzeņu un piena piegādes atbalstam izglītības iestādēm, kas paredz apvienot vienā tiesiskā un administratīvā ietvarā divas līdz šim pazīstamās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.

Jaunie ES nosacījumi paredz lielāku atbildību un rīcības brīvību pašām dalībvalstīm, piemēram, dalībvalstij pašai jānosaka atbalsta programmas mērķauditorija, atbalsttiesīgo produktu saraksts un tiem izvirzītie kritēriji, atbalsta lielums u.c. Kā arī, atbalsta programmā turpmāk ļoti liels uzsvars tiks likts uz bērnu un viņu ģimenes locekļu izglītošanu par lauksaimniecību un dažādām lauksaimniecības ražošanas metodēm, par reģionam raksturīgiem produktiem, par veselīgu uzturu, par cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu u.tml. aspektiem. Šādiem izglītojošiem pasākumiem dalībvalstij ik gadu būs jāatvēl noteikta daļa pieejamā finansējuma.

Saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem katrai dalībvalstij tiek piešķirta garantēta budžeta aploksne atbalsta programmas īstenošanai, nodalot finansējumu skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem un skolām paredzētam pienam.

Izmaiņas atbalsta nosacījumos visvairāk ietekmēs piena izdali, jo augļu un dārzeņu atbalsta programmā arī līdz šim dalībvalstīm bija ierobežots finansējums plānotā atbalsta apmēram, produktu izdales biežumam, porcijas lielumam, kā arī papildu izglītojošiem pasākumiem.

Latvijai jaunajā atbalsta programmā garantētā budžeta aploksne katram mācību gadam ir 1,334 miljoni eiro, no kā augļiem un dārzeņiem piešķirti 633,7 tūkstoši eiro un pienam – 700,3 tūkstoši eiro. Taču 2017./2018 mācību gadā, pamatojoties uz Latvijas iesniegto finansējuma pieprasījumu un Eiropas Komisijas veikto pārdalījumu, Latvijā augļiem un dārzeņiem būs pieejams 831,1 tūkstotis eiro un pienam 745,5 tūkstoši (kopā 1,577 miljoni eiro).

Tāpat kā līdz šim programmās “Skolas piens” un “Augļi skolai”, arī turpmāk apvienotajā atbalsta programmā Latvija papildinās programmas finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, ik gadus piešķirot 2,89 miljonus eiro. Valsts līdzfinansējuma līdzekļi tiks izlietoti gan produktu izdales budžeta papildināšanai, gan arī papildu izglītojošo pasākumu un programmas izvērtēšanas līdzfinansēšanai.

ZM sadarbībā ar lauksaimniecības nozaru organizācijām, kā arī Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādātie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka:

  • atbalsta programmas mērķauditorija būs izglītojamie pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu 1.-9. klasē;
  • atbalstu, tāpat kā iepriekš, varēs saņemt tikai par svaigu produktu – augļu un dārzeņu (ābolu, bumbieru, lielogu dzērveņu, burkānu, kāļu, ķirbju, kolrābju, kāpostu) un pasterizēta piena bez saldinātājiem, cukura un citām piedevām – izdalīšanu izglītojamiem;
  • produktiem tiek saglabātas līdzšinējās paaugstinātās tirgus kvalitātes prasības – atbilstība nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām (augļiem un dārzeņiem tikai zaļās krāsas norādes prasības) vai bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, vai integrētās audzēšanas prasībām (tikai augļiem un dārzeņiem), kā arī, transportēšanas attālumus no ražošanas vietas līdz izglītības iestādei nevar pārsniegt 300 kilometrus;
  • produktu izdale izglītojamiem notiks trīs reizes nedēļā – pienam, sākot no 1. oktobra, un augļiem un dārzeņiem, sākot no 1. novembra;
  • produktus izglītojamie saņem bez maksas;
  • papildu izglītojošos pasākumus, organizēs un īstenos izglītības iestādes, izmantojot atbalsta programmas budžeta ietvaros izstrādātus vienotus līdzekļus un dažādus materiālus;

Atbalsta programmai ir izveidota sava tīmekļvietne www.piensaugliskolai.lv, kurā turpmāk būs pieejama informācija par atbalsta programmu, par iesaistītajām izglītības iestādēm, produktu ražotājiem, atbalsta pretendentiem un cita saistītā informācija.

Tāpat informācija par atbalsta programmu tiks izvietota Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Zemkopības ministrija vērš uzmanību: lai jaunajā mācību gadā varētu piegādāt produktus atbalsta programmā, atbalsta pretendentam līdz 10. septembrim būs jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegums pretendenta apstiprināšanai un iesniegums dalībai programmā.

 Tādēļ Zemkopības ministrija aicina produktu ražotājus, izglītības iestādes un potenciālos atbalsta pretendentus savā starpā sazināties, meklēt sadarbības iespējas un vienoties par produktu piegādi un programmas īstenošanu, lai iesniegumu sagatavošana un iesniegšana norisētu savlaikus.

 

Noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.