Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai

IMG_6525Otrdien, 14. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību, saglabājot iepriekšējā plānošanas perioda atbalsta administrēšanas pieeju.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka 2017. gadā atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības pasākumos “Agrovide un klimats”, bet šīs darbības ir ierobežotas un diferencētas pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība”. Tāpat ir precizēta kārtība, kā un kam lauksaimnieki var nodot savu zemi vai saimniecību spēkā esošu daudzgadu saistību laikā.

Būtiskas izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā ir bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuriem ir mainītas ne tikai atsevišķu kultūraugu likmes, bet arī kopējā atbalsta apjoms. Turpmāk atbalsta apmērs būs atkarīgs no tā, vai sertificēšanas procesā būs konstatēti kādi pārkāpumi.

Ņemot vērā izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā, visi lauksaimnieki tiek aicināti savā saimniekošanas praksē izmantot Latvijā audzējamu kultūraugu audzēšanas vadlīnijas, kas izstrādātas saskaņā ar Augu aizsardzības likumu un pieejamas Valsts augu aizsardzības dienesta novērojumu tīmekļvietnē sadaļā “Integrētā audzēšana”. Šīs vadlīnijas ieteicams izmantot arī bioloģiskajiem lauksaimniekiem, ciktāl šīs vadlīnijas nav pretrunā ar bioloģiskās ražošanas metodēm, kas noteiktas saskaņā ar regulu Nr. 834/2007 un normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību.

Savukārt, ja lauksaimnieki iepazīstoties ar jaunajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, konstatē, ka vairs nespēj nodrošināt saimniecības atbilstību attiecīgajām prasībām, tad pavasarī, iesniedzot vienoto iesniegumu, par to nekavējoties jāinformē Lauku atbalsta dienests (LAD). Tādā gadījumā saistības tiks pārtrauktas, lauksaimniekam nebūs jāatmaksā saņemtais atbalsts par iepriekšējiem gadiem.

Tāpat izmaiņas skar “Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi” aktivitātes “Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām” atbalsta saņemšanas pretendentus. Turpmāk iesniegums par atbalsta piešķiršanu vairs nav jāiesniedz papīra formā, bet mežu platības, par kurām ir iespēja saņemt kompensācijas maksājumu, varēs identificēt LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, līdzīgi kā tas pašlaik tiek nodrošināts lauksaimniekiem.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.